Algemene voorwaarden OPAVoss

Artikel 1. Algemeen

De algemene leveringsvoorwaarden van OPAvoss zijn van toepassing op alle uit te voeren en uitgevoerde diensten zoals beschreven in e-mails, offertes en samenwerkingscontracten, behoudens wijzigingen welke partijen schriftelijk overeenkomen of tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. Deze uit te voeren en uitgevoerde diensten hebben betrekking op personeel- en organisatie advies, P&O-ondersteuning, loopbaanadvies en werving en selectie.

Artikel 2. Offertes

Alle door OPAvoss verstrekte offertes en de daarin vermelde prijzen en condities zijn geldig voor dertig dagen. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot het moment van totstandkoming ervan zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de te leveren diensten de benodigde informatie heeft verstrekt. OPAvoss spant zich in de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

Artikel 3. Opdracht uitvoering

OPAvoss voert de opdracht uit vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling. Uiteraard zal met de opdrachtgever overlegd worden over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor het – conform de afgesproken planning- uitvoeren van de opdracht, tijdig in bezit van OPAvoss komen. De opdrachtgever draagt tevens zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg en na akkoord van OPAvoss.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid

OPAvoss verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgevers jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van OPAvoss aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van OPAvoss dan wel rapportages, verstrekte informatie e.d. van OPAvoss beschikbaar stellen.

Artikel 5. Tarieven, kosten en betaling

Niet in de tarieven begrepen kosten, waaronder onder meer doch niet uitsluitend zijn inbegrepen reiskosten en andere opdrachtgebonden kosten, worden afzonderlijk vermeld en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten worden maandelijks bij (achteraf) factuur gedeclareerd. Betalingen worden binnen 15 dagen na declaratiedatum verwacht.  In de kostenberekening, facturering zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaratie 30 dagen na vervaldatum nog niet is betaald, kan OPAvoss vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien de betaling niet plaatsvindt binnen na 60 dagen na de vervaldatum, kan OPAvoss de uitvoering van de opdracht opschorten. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning en enige terugvordering op de opdrachtgever, komen tenlaste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht ten minste 15% vanhet te vorderen bedrag te bedragen.Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling vanhet bedrag van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 6. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van OPAvoss worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die OPAvoss verkrijgt en de medewerking die door de opdrachtgever wordt verleend. OPAvoss kan dan ook niet voor elke opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht benodigd zal zijn. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 30 dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 7. Wijzigingen in en/of voortijdige beëindiging van de opdracht 

De opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de opdracht kan worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en/of de omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen van invloed zijn op de overeengekomen honoraria/vergoedingen, zal de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever en/of OPAvoss van mening zijn dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd conform de offerte en de eventuele later schriftelijk vastgelegde samenwerkingsovereenkomst. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden, uitgezonderd voor opdrachten met een doorlooptijd van minder dan twee maanden. Tot opzegging zal eerst worden overgegaan nadat is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Over deze opzegperiode kan aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening gebracht worden. Deze vergoeding is maximaal het bedrag dat tot dan toe in de opdracht in een periode van gelijke duur gemiddeld maandelijks is gedeclareerd.  Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen overigens de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraak, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. De opdrachtgever krijgt de beschikking over de resultaten van de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 8. Eigendomsrecht, verbod op verveelvoudigen en/of openbaarmaking 

Alle materialen gebruikt tijdens het uitvoeren van een opdracht zijn en blijven eigendom van OPAvoss. Hergebruik en publicatie zijn alleen mogelijk na het verlenen van schriftelijke toestemming door OPAvoss. De opdrachtgever heeft het recht de materialen te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen ten behoeve van de eigen organisatie, voor zover het maken van kopieën is toegestaan op grond van de artikelen 16, 16b en 17 van de Auteurswet 1912. Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van OPAvoss voortvloeiende stukken berust bij OPAvoss.

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

De resultaten van het gebruik van de door OPAvoss verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten onze invloed vallen. Daarom rust op OPAvoss slechts de verplichting om de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. OPAvoss is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht en/of door andere personen die door of via OPAvoss te werk zijn gesteld of van wier diensten door OPAvoss gebruik is gemaakt. De opdrachtgever is gehouden OPAvoss en de in de vorige zin bedoelde personen te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden.

Artikel 10. Geschillen

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds naar een oplossing worden gezocht. Alle geschillen, welke tussen partijen (opdrachtgever en OPAvoss) mochten ontstaan naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten welke daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen worden beslecht volgens het Nederlandse recht. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen blijven alle materialen en rapporten eigendom van OPAvoss.